Duchovní činnostAktualizováno 09.02.2011

Jako velmi významné pro obrat v životním nasměrování  našich uživatelů vnímáme rozvíjení duchovních hodnot, schopnost naučit se děkovat nejen lidem, ale i Pánu Bohu, naučit se vděčnosti. Uvědomit si, že nejsem jediný na světě, ale že i já mohu pomáhat druhým lidem. Proto máme v našem středisku také společný duchovní program, se kterým jsou uživatelé seznámeni ještě před přijetím. Přestože je činnost sdružení vedena v duchu katolické víry,  uživatele přijímáme bez rozdílu  náboženského vyznání.

Každý pracovní den se ráno setkáváme na ubytovně našeho sdružení v menší místnosti zvané „kaple“(určené pro osobní nebo společnou modlitbu), kde zahajujeme den ranní modlitbou trvající cca 10 -15 minut.

V rámci duchovního programu, kromě pravidelné ranní modlitby, jezdíme 1x týdně na mši svatou do místní kaple v Ostravě -Koblově. Navázali jsme úzkou spolupráci s knězem, Otcem Pietrem Kowalskim z Ostravy – Hrušova, který do našeho sdružení  také občas zavítá a má pro naše klienty vždy vlídné slovo. Vlivem těchto setkávání zaměstnanci společně s uživateli mohli tomuto knězi pomoci při opravách fary, kostela i výše zmíněné kaple.

Navázali jsme  úzkou duchovní spolupráci  s  Řádem  Misionářky lásky - Sestry Matky Terezy, které sídlí  v Ostravě – Přívoze, na ulici Palackého. Zde máme  každý pátek možnost  zapojit se do společných modliteb. V tomto programu je prostor pro modlitbu (sv. růžence,  adorace, apod), společný zpěv, ale i následné povídání o každodenních "problémech" a v neposlední řadě i  povzbuzení sester našim uživatelům. Tento řád připravuje také pravidelně 2x ročně tzv. duchovní obnovu, na kterou jsme vždy zváni. Několik uživatelů má o tuto obnovu zájem a rádi se jí účastní.

K nedílné součástí  této činnosti patří také nepravidelné rozhovory s jednotlivci nebo skupinkami  osob na různá duchovní témata, které vedou zaměstnanci našeho sdružení s uživateli. Vzhledem k tomu, že jsou zaměstnanci různého náboženského vyznání, je možné nabídnout uživatelům širší pohled na danou problematiku.

Při větším zájmu některého uživatele o tuto oblast je možné mu zapůjčit, popř. i darovat  různou literaturu, knihy (včetně Bible), časopisy, audiokazety, CD, DVD, a jiné. Poměrně často nabízíme uživatelům možnost shlédnutí zajímavého dokumentu nebo  filmu.

Pravidelně každoročně pořádáme poutní výlety. Velmi oblíbené je námi navštěvované poutní místo Svatý Hostýn. Přestože jsou tyto poutě dobrovolné,  jezdí s námi téměř všichni  uživatelé. Podle počtu účastníků jezdíme více auty.  Po ukončení této cesty nám uživatelé sdělují, jak se jim tato akce líbila.   Zúčastňujeme se také poutě do Bosny a Hercegoviny (poutní místo Medžugorie).

Pořádáme a zůčastňujeme se také různých přednášek.   V roce 2010 se nám podařilo pozvat do našeho sdružení misionáře, Otce Petra Krenického, který působí na Ukrajině již více jak 10 let. Jeho dvouhodinové vyprávění o tíživé situaci v jedné z nejchudších oblastí této země, všichni poslouchali s naprostým zaujetím.

V případě osobního rozhodnutí pro přijetí víry, můžeme uživateli zajistit pravidelnou přípravu na svátost křtu. V roce 2009, na tzv. bílou sobotu, příjal svátost křtu jeden z našich uživatelů. Křest proběhl ve farním kostele v Ostravě - Přívoze, který je zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie. Křtícím otcem byl P. Bogdan Stępień . Při této příležitosti přistoupil uživatel poprvé ke svatému přijímání a byla mu udělena také svátost biřmování. Na tuto událost se uživatel celý rok řádně připravoval. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (je nevidomý), byla příprava organizačně náročnější. Proto touto cestou také chceme poděkovat všem, kteří mu s touto přípravou pomáhali, především sestrám z řádu Sester Matky Terezy a všem kněžím z blízkých farností, neboť bez jejich pomoci by k této „slavnosti“ nemohlo dojít. 

V současné době se na svátost  křtu  připravují další dva uživatelé.

Na závěr malý úryvek z knížky Petra Šabaky: Přijmout křest totiž znamená přijmout křesťanský styl života. Křest není vyvrcholením náboženského života člověka. Je teprve začátkem úžasné a dobrodružné cesty života s Bohem….