Program dneAktualizováno 09.02.2011

Denní program na ubytovně občanského sdružení Nová šance

Každý pracovní den začínáme v 7.30 hodin na ubytovně našeho sdružení v malé místnosti zvané "kaple", kde se setkáváme k ranní motlitbě trvající cca 10 - 15min. Poté následuje společné sezení v kulturní místnosti. Zde je možnost si popovídat, prodiskutovat a vyřešit vzniklé a vznikající problémy. Je to doba, kdy se všichni společně domluvíme na denním rozvrhu práce i úklidu na ubytovně. Při tomto asi hodinovém setkáni mají všichni možnost říct, co je těší, jaké mají problémy, probereme témata, která jsou právě aktuální.

Poté začíná "dopolední program", smysluplná práce (ergoterapie) každého jednotlivce. Pracovní terapie se odvíjí nejen dle ročního období, ale dle aktuálních potřeb v areálu i na ubytovně. Snažíme se o to, aby se uživatelé zapojili spolu s našimi zaměstnanci do údržby celého areálu bývalých kasáren  ( sekání trávy, hrabání listí, v zimních měsících příprava dřeva na topení, úklid sněhu, atd.) s ohledem na to, aby uživatelé vykonávali práci dle svého zdravotního stavu, věku a svých možností. Součástí činnosti je také údržba a renovace ubytovny (malování ubytovny, pomoc při rekonstrukci sprch, WC) a jejího okolí. Všichni se pravidelně zapojují do úklidu celé ubytovny, nejen pokojů, ale i společných prostor. Nedílnou součástí našeho sdružení je také chov drobného zvířectva, které je plně využíváno k pracovní terapii.

Při společném  obědě, který zajišťujeme dovozem z nedaleké restaurace, vzniká opět prostor pro diskusi a řešení vzniklých problémů. Většinou se probírá úspěšnost popř. neúspěšnost daného dne, dopolední činnosti. Po obědě se v započaté práci pokračuje do 15-ti hodin. V odpoledních hodinách a večer je čas na osobní věci,  praní prádla, žehlení, chystání večeře, četbu denního tisku, apod.  Zvláště starší uživatelé využívají volné večerní chvíle k četbě knih z naší knihovny, k oblíbeným činnostem patří také stolní společenské hry (karty, šachy, atd.). V letních měsících často uživatelé sedí venku pod nově postavenou pergolou, kde prožívají společné večery, jejichž součástí bývá např. hra na kytaru, opékání špekáčků, atd.

Jednou z důležitých věcí domovního řádu je tzv."večerka" ( ve 22 hodin), kdy v tento čas by již měli být všichni uživatelé i z případných vycházek na ubytovně, čímž předcházíme případné trestné činnosti v nočních hodinách. Uživatelé si již na toto "nařízení" zvykli a respektují to.

PRÁCE

Práce (ergoterapie) také slouží jako prostředek k tomu, abychom se navzájem lépe poznali, spojili naše možnosti a proto plně podporujeme práci ve skupinách nebo alespoň ve dvojicích. Vytváří se nový sociální kontakt. Takto se buduje i jejich nitro, kde není nejdůležitější, co se dělá, ale jak se to dělá. Společnou činností vzniká mnoho podnětů pro diskusi i zlepšovacích nápadů. Prací klienty nejen zaměstnáváme, ale dáváme jim najevo naši důvěru i radost z dobře vykonané práce. Naši klienti se tímto učí i zodpovědnosti a vytvářejí si pracovní návyky. Jsou našimi partnery, přestože jsou jasně vymezená pravidla.

Součástí naší činností je také pomáhat různým neziskovým a charitativním organizacím. Jedna z nejvíce emotivních akcí jsou společné výlety "vozíčkářů" z Hrabyně, kde naši uživatele pravidelně dobrovolně vypomáhají.  Při těchto výletech naši uživatelé poznávají, že na tom nejsou úplně nejhůř, jak si kolikrát myslí,  a mají možnost si uvědomit, že jsou kolem nich lidé, kteří jsou úplně odkázání na pomoc druhých lidí. Již pravidelnou pomoc nabízíme také Charitě Hlučín, při nakládání humanitární pomoci. V současnosti  vypomáháme také  místnímu farnímu úřadu v Ostravě – Hrušově.